0 0 1 1 Energievisie van Cogas De energietransitie versnellen Hoe doen wij dat? We staan wereldwijd middenin de overgang naar een toekomst met duurzame energie. Deze zogeheten energietransitie willen we bij Cogas versnellen. Dat doen we niet alleen! Ik vertel je er graag meer over. Rijd je mee? Terug naar website 2050 Warmtenetten 2030 2030 Onze ambitie 2050 Co 2 besparing Geen CO 2 -uitstoot meer Geen aardgasaansluitingen verduurzaamd door een warmteaansluiting 25.000 49% Energiebronnen Iets wat energie oplevert (bijv. zon, wind en koemest). Energiedragers Moleculen of elektronen die energie bevatten en getransporteerd kunnen worden (bijv. elektriciteit, waterstof, warm water, biogas of groengas). Energie-infrastructuur De leidingen en kabels die de energiedragers transporteren richting de afnemers (elektriciteit, gassen, warmte en koude). Wij geloven in warmtenetten als duurzaam en CO 2 -vrij alternatief voor aardgas. Zo voorzien wij een deel van stedelijk Twente en Salland van warmte en warm water. Goed te weten, wij realiseren warmtenetten onder én boven de grond. In Parijs zijn internationale afspraken gemaakt om de CO 2 -uitstoot terug te brengen. In Nederland liggen de afspraken vast in het Klimaatakkoord. Toepasbaar voor bijvoorbeeld appartementengebouwen en ziekenhuizen Cogas ontwikkelt, realiseert en beheert Wij brengen duurzame warmte en koude in een deel van Twente en Salland! Restwarmte uit de industrie. Aquathermie/Geothermie warmte uit water of de grond. (Houtige) biomassa als tijdelijke oplossing. Gerealiseerde projecten Energiebronnen voor warmtenetten Werkgebied Cogas Coteq investeringsplan Goed om te weten Grondgebonden warmtenetwerken Warmtenetten in gebouwen Elektriciteitsnetten GAAN ZORGEN VOOR GROTE IMPACT Wij houden het elektriciteitsnetwerk van Coteq altijd in topconditie. De vraag naar elektriciteit groeit en het aanbod verandert. Zo wordt lokaal steeds meer elektriciteit duurzaam opgewekt. Dit alles vraagt om aanpassingen aan ons netwerk. Zonneparken Windmolens Elektrisch vervoer Elektrisch koken en verwarmen Rol van Cogas Ontwikkeling Aanleg Beheer Duurzame energievoorziening Vanaf 2030 Warmtenetten Biogas/groengas All electric Waterstof Nu met Warmtenetten Biogas/groengas All electric Houtige biomassa Scroll met de pijltjes op je toetsenbord om met het busje door het landschap te rijden. Klimaatakkoord Vooral in stedelijk gebied Duurzame warmtebron Cogas ontwikkelt, realiseert en beheert CV Coteq stelt om de twee jaar een investeringsplan vast waarmee we inzicht geven in welke investeringen in ons netwerk de komende periode nodig zijn. Zo houden én maken we onze energie-infrastructuur geschikt voor het transport van energie die steeds duurzamer opgewekt wordt. V ol energie naar morgen 1. Meewerken aan pilots 2. Kennisontwikkeling stimuleren 3. Nastreven laagste maatschappelijke kosten RES Twente RES West-Overijssel Bedrijven Kennisinstellingen Inwoners Gemeenten Mest Biogas Afnemers Zo versnellen wij de energietransitie! Eisen houtige biomassa (installaties) Hoe gebruikt Cogas Big Data? Wat is biogas, groengas en waterstof en hoe passen we dit toe? 2030 Hernieuwbare gassen Nu al stroomt er groengas door het bestaande netwerk van Coteq. Dat zal alleen maar meer worden. En in 2030 zijn we ook klaar voor waterstof. Wij ontwikkelen kennis en doen mee met pilots om in 2030 waterstofready te zijn! Binnen Cogas gebruiken we tools die kunnen voorspellen wat de energievraag en het verbruik is in Twente en Salland. Met deze 'Big Data' helpen we de provincie Overijssel, gemeenten, woning- bouwcorporaties, de RES Twente en de RES West-Overijssel met de verduurzamingsplannen. BIG DATA Voor 2030 Na 2030 Biogas/groengas Mestvergisting op kleine schaal Mestvergisting op grote schaal Biogas/groengas Waterstof H 2 Biogasnetwerk Biogasnetwerk Houtige biomassa We sluiten houtige biomassa, zoals snoeiafval waar pellets van gemaakt worden, momenteel niet uit als warmtebron, maar zien dit als tijdelijke oplossing. Wij investeren in een biogasnetwerk in Noord-Oost Twente. Nieuwe netwerken (Industriële) afnemers gebruiken het biogas rechtstreeks of het wordt opgewerkt naar groengas en in het aardgasnetwerk ingebracht. Mest Biogas/groengas Woningen en industrie We transporteren groengas naar woningen en biogas naar industrie. Biogas Duurzaam gas dat wordt geproduceerd door vergisting van mest of andere afvalproducten. Biogas zetten we in als warmte voor de industrie en voor omzetting naar groengas. Op lange termijn voor toepassing in woningen en voor transport. Groengas We zetten biogas om naar groengas, zodat het geschikt is voor gebruik in woningen. Waterstof Duurzaam gas dat geproduceerd wordt door elektrolyse. We zetten water- stof in voor de warmte voor de industrie of als bron voor warmtenetten. Op lange termijn voor toepassing in woningen en voor de transportsector. Cogas transporteert biogas Coteq transporteert groengas Hybride warmtepomp Een hybride warmtepomp heeft minder impact op het elektriciteitsnetwerk dan een all electric exemplaar. Hybride warmtepompen zijn dan ook een duurzaam alternatief voor de gasketel. Alleen resthout uit de regio. Geen massale toepassing. Alleen gebruik van kwalitatief hoogstaande installaties. Standaard gebruik van extra filters. Maximaal inzetten op reduceren fijnstof. Warmte uit de lucht (lucht/water warmtepomp) Warmte uit de grond (grondwater warmtepomp) Een combinatie van één van bovenstaande met duurzaam gas (hybride warmtepomp) 1 2 3 2 3 1 Datagedreven Netbeheer CV Cogas transporteert biogas Hybride warmtepompen zijn toepasbaar in bijna alle woningen. Van oudere woningen tot woningen op het platteland. Het is de eerste stap in het verduurzamen van onze energievoorziening! Een elektrische warmtepomp zet warmte uit de lucht en uit de grond om naar bruikbare warmte. Dit principe werkt alleen goed bij sterk geïsoleerde woningen en bij lage verwarmingstemperaturen. Is dit niet het geval? Dan komt een hybride warmtepomp van pas, waarmee je je woning in de winter met aardgas kunt verwarmen. Op termijn kan het resterende aardgasverbruik vervangen worden door hernieuwbaar gas of een volledige overstap naar elektriciteit. V ol energie naar morgen Wij maken ons netwerk geschikt voor het transport van waterstof. Waterstofnetwerk